YT Avenue - шаблон joomla Авто

Statut kluba

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 88/01) i članka 11. Zakona o športu ("Narodne novine broj 111/97), Skupština NOGOMETNOG KLUBA “ŠPANSKO“, održana 05.02.2002. godine, donijela je
STATUT
NOGOMETNOG KLUBA "ŠPANSKO"

I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju; o ciljevima, te o djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge.


Članak 2.
Naziv Kluba je: NOGOMETNI KLUB “ŠPANSKO“; Skraćeni naziv Kluba je: NK “ŠPANSKO“. Sjedište Kluba je: Slavka Batušića 2, 10090 ZAGREB. Klub djeluje na području Grada Zagreba.


Članak 3.
NK “ŠPANSKO“ je sportska udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. NK “ŠPANSKO“ je neprofitna pravna osoba.


Članak 4.
Klub ima znak (logotip).
Znak Kluba je: stilizirana zastava i grb Republike Hrvatske, u sredini natpis NK ŠPANSKO.

Logotip Kluba po starom Statutu:                Novi logotip Kluba:

stari novi logo nkspansko          

logotip NK Špankso

Klub ima 2 (dva) pečata – jedan ima u sebi brojčanu oznaku 5, a drugi brojčanu oznaku 6.
Pečat Kluba je: okruglog oblika, promjera 3 cm s kružnim tekstom NOGOMETNI KLUB “ŠPANSKO“. U sredini pečata je znak Kluba s obilježjem Državne zastave i Državnog grba, a u sredini je natpis NK ŠPANSKO.

pečat NK Špankso

Članak 6.
Klub zastupa predsjednik Kluba i dva dopredsjednika Kluba. Skupština kluba može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.

II. CILJEVI I DJELATNOST KLUBA
Članak 7.
Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja nogometnog sporta u Gradu Zagrebu.

Članak 8.
Djelatnosti Kluba jesu :

    planiranje rada i razvitka nogometnog sporta
    organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja
    pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske odnosno državne reprezentacije
    poduka i trening djece i mladeži
    priprema i organiziranje prigodnih turnira i sportskih susreta
    poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unaprijeđivanje stručnog rada
    skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba  
    upravljanjem sportskim objektima kojih je Klub vlasnik ili korisnik
    ukupnom aktivnosti Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom.

Članak 9.
Rad Kluba je javan.
Javnost Kluba ostvaruje se načinom utvrđenim ovim Statutom te pravodobnim izvješćima, na posebnim skupovima, ili na drugi prikladan način putem sredstava javnog priopćavanja.


III. ČLANSTVO U KLUBU
Članak 10.
Članom Kluba može postati svaki državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Članom Kluba može postati stranac i pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu.
Član Kluba može biti:

    podupirući član - je onaj koji svojim materijalnim doprinosom podupire razvoj Kluba bez prava upravljanja u Klubu.
    aktivan član - je onaj koji se aktivno bavi sportskom aktivnošću i koji aktivno sudjeluje u radu udruge s pravom odlučivanja u Skupštini.
    počasni član - temeljem odluke Predsjedništva kluba. Izbor počasnog člana obavlja se među sportašima, sportskim djelatnicima, i drugim osobama osobito zaslužnima za Klub.

Članak 11.
Članom kluba se postaje upisom u Registar članova koji vodi tajnik Kluba.

Članak 12.
Članovima kluba izdaje se članska iskaznica.
Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Predsjedništvo kluba posebnom odlukom.


Članak 13.
Predsjedništvo određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.


Članak 14.
Prava i obveze članova su:

    sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba,
    bavljenje sportskom aktivnošću (samo u statusu aktivnog člana),
    čuvanje i podizanje ugleda Kluba,
    čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza plaćanja članarine.

Članstvo u Klubu prestaje:

    dragovoljnim istupom,
    neplaćanjem članarine,
    isključenjem,
    smrću.

Odluku o isključenju člana donosi Stegovna komisija.
Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini kluba čija odluka o isključenju konačna.


Članak 16.
Klub se može udružiti u sportski savez i u druge sportske udruge. Odluku o udruživanju donosi Predsjedništvo kluba.

IV. TIJELA KLUBA
Članak 17.
Tijela Kluba su:

    Skupština
    Predsjedništvo
    Nadzorni odbor
    Stegovna komisija


SKUPŠTINA KLUBA
Članak 18.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom.
Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni i aktivni članovi Kluba te po jedan predstavnik pravne osobe, aktivne članice Kluba.


Članak 19.
Sktipština kluba može biti Redovita, Izborna i Izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica održava svake 4 (četiri) godine.
Sjednice Skupštine saziva predsjednik Skupstine kluba.
U odluci o sazivanju Skupštine kluba predsjednik Skupštine kluba na prijedlog predsjednika Kluba utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik Skupštine je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova kluba ili Nadzorni odbor kluba. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik Kluba ne sazove sjednicu Skupštini u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (zahtjev treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).


Članak 20.
Skupštini predsjedava Predsjednik skupštine kluba, a u njegovoj odsutnosti predsjednik Kluba.
U slučaju odsutnosti predsjednika Skupštine kluba i predsjednika Kluba, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Kluba.


Članak 21.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.


Članak 22.
Skupština kluba:

    utvrđuje politiku razvitka Kluba
    donosi i mijenja Statut kluba
    donosi financijski plan i završni račun
    donosi i mjenja Program rada
    donosi druge akte i odluke važne za Klub
    bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva kluba, Nadzornog odbora, i Stegovne komisije
    bira i razrješuje dužnosti predsjednika Kluba i 2 (dva) dopredsjednika Kluba
    razmatra i usvaja izvješća o radu Kluba daje smjernice za rad Kluba osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke odlučuje o prestanku rada Kluba obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom kluba
    odlučuje o žalbama članova protiv odluke Stegovne komisije
    bira i razrješuje predsjednika Skupštine kluba na mandat od 4 (četiri) godine.

PREDSJEDNIŠTVO KLUBA

Članak 23.
Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo kluba.

Članak 24.
Predsjedništvo čini 9 (devet) članova od kojih su predsjednik, 2 (dva) dopredsjednika i 6 (šest) članova.
Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo.
Predsjednik kluba saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva kluba.
Članak 25.
Predsjedništvo kluba:

    bira i imenuje direktora Kluba
    bira i imenuje tajnika Kluba
    bira i imenuje rizničara Kluba
    bira i imenuje počasne članove Kluba
    kontrolira i analizira izvješće o trošenju sredstava
    utvrđuje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
    utvrđuje prijedlog programa djelatnosti i planove rada
    brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba
    upravlja imovinom Kluba
    podnosi izvješća o radu Skupštini Kluba
    imenuje komisiju i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke donosi opći akt kojim odlučuje o naknadama, nagradama i potporama obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba

Članak 26.
Mandat članova Predsjedništva traje 4 (četiri) godine.
Do prestanka mandata člana Predsjedništvi dolazi u slučaju neizvršavanja obveza koje je preuzeo prema Klubu, i opetovanog neopravdanog izostanka sa sjednica Predsjedništva.

Članak 27.
Sjednice Predsjedništva saziva Predsjednik Kluba.
Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova svih članova Predsjedništva .
Sjednice Predsjedništva održavaju se prerfia potrebi o Čemu odlučuje Predsjednik , a moraju se održati najmanje jednom u 3 (tri) mjeseca .

Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini. Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

NADZORNI ODBOR
Članak 29.

Nadzorni odbor Kluba prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Kluba i tijelo čiji je rad nadziran. Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Kluba u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Kluba.
Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba.


Članak 30.
Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana.
Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebama.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.


STEGOVNA KOMISIJA

Članak 31.
Članovi Kluba stegovno odgovaraju za provedbu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.
Stegovni postupak provodi Stegovna komisija, sastavljena od 3 (tri) člana koje imenuje i opoziva Skupština.
Mandat članova Stegovne komisije traje 4 (četiri) godine.


Članak 32.
Stegovni postupak i odluke donose se u skladu sa Disciplinskim pravilnikom HNS-a;
U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

    opomena i isključenje iz Kluba.

Odluke se donose većinom glasova članova Stegovne komisije.

PREDSJEDNIK KLUBA
Člank 33.

Predsjednika Kluba i 2 (dva) dopredsjednika Kluba bira Skupština na mandat od 4 (četiri) godine. Predsjednik Kluba je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva kluba. Predsjednik Kluba:

    zastupa Klub
    pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva kluba
    brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela
    rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva kluba
    obavija i druge poslove utvrđene ovim Statutom predsjednik Kluba podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini kluba. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje jedan od dva dopredsjednika Kluba.

DIREKTOR KLUBA

Članak 34.

Direktora Kluba bira i imenuje Predsjedništvo Kluba na mandat od 4 (četiri) godine za obavljanje tehničko - sportskih poslova u Klubu.
Članak 35.
Direktor Kluba:

    organizira, rukovodi i usklađuje proces rada Kluba na temelju odluka Predsjedništva
    provodi odluke Skupštine, Predsjedništva i Predsjednika kluba
    brine o prikupljanju financijskih sredstava,
    vodi poslove marketinga i po potrebi organizira suradnju sa specijaliziranim marketinškim agencijama i organizacijama,
    daje prijedloge i plan za marketinške akcije
    brine o izvršavanju i provođenju financijskog plana
    odgovoran je za zakonitost rada Kluba
    prisustvuje sjednicama Skupštine i Predsjedništva kluba jednom godišnje podnosi pismeno izvješće o svom radu Predsjedništvu kluba
    za svoj rad odgovara Predsjedništvu kluba.


TAJNIK KLUBA


Članak 36.
Predsjedništvo kluba imenuje Tajnika da rok od 4 (četiri) godine, a također ga i razrješava.
Tajnik kluba je glavni administrator Kluba koji u svom djelokrugu između ostalog:

    obavlja stručno — administrativne poslove
    priprema pisane materijale za Skupštinu i Predsjedništvo kluba
    zamjenjuje direktora Kluba
    vodi Registar članova Kluba

Tajnik kluba ima pravo prisustvovati sjednicama Predsjedništva kluba, ali bez prava glasa, ako nije član Predsjedništva kluba.

V. IMOVINA KLUBA I NAČIN STJECANJA IMOVINE
Članak 37.
Imovinu Kluba čine:
novčana sredstva pokretne stvari nekretnine, te prava i obveze


Članak 38.
Klub stječe imovinu:

    od članarine
    od prodaje ulaznica, dragovoljnih priloga, darova, dotacija iz proračuna i drugih izvora u skladu sa zakonom

Članak 39.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini kluba na razmatranje i prihvaćanje.
VI. PRESTANAK RADA KLUBA
Klub prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Kluba 2/3 (dvotrećinskom) većinom glasova od ukupnog broja glasova članova Skupštine Kluba.
U slučaju prestanka Kluba o imovini će se odlučiti na posljednjoj sjednici Skupštine.


VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.
Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon provedene rasprave.


Članak 42.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.
Tumačenje drugih akata daje Predsjedništvo kluba.

Članak 43.
Odredbe Statuta stupaju na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 05.02.2002.

Predsjednik Kluba
Tonći Miočić, prof.

U navedeni tekst Statuta uvrštene su i izmjene Statuta od 5. veljače 2003. ODLUKOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA NOGOMETNOG KLUBA "ŠPANSKO«.

Statut NK ŠPANSKO“ ovjerio je Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, rješenjem KLASA: UP/l-230-02/2002-021/156; URBROJ: 251-02-02-02-4 od 1. ožujka 2002. godine.

Izmjene Statuta ovjerio je Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, 21. ožujka 2003. rješenjem KLASA: UP/l-230-02/2003-02/138; UBROJ: 251-02-02/2-03-2.