YT Avenue - шаблон joomla Авто

Obavijest o poduzetim aktivnostima

Poštovani članovi, roditelji, navijači i prijatelji Nogometnog kluba Špansko,
nastavno na obavijest o promjenama osoba ovlaštenih za zastupanje Kluba te obvezu izvješćivanja članova, klupskih tijela i zainteresiranih osoba, sukladno čl. 13. i 17. Statuta NK Špansko, izvješćujemo vas o nizu poduzetih aktivnosti.

Nakon niza teškoća glede preuzimanja nužnih stvari za početak rada (klupski pečati, zaporke za web stranicu i druge aplikacije poput aplikacije-baze za vođenje evidencija o članarinama, dokumentacija, ugovori s poslovnim partnerima, ugovori s trenerima, …) izvješćujemo vas kako smo dio spomenutog uspjeli riješiti.

Razlozi spomenutih teškoća su nedolazak na primopredaju ranije nadležnih osoba i zadržavanje nekih navedenih klupskih stvari u svojem posjedu dan-danas unatoč brojnim pozivima. Pozivamo i ovim putem sve one koji imaju bilo koji dio klupske imovine (materijalni ili nematerijalni) da vrate nadležnima u Klub.
UO je u međuvremenu obavio višekratne razgovore s voditeljem škole te sa svim trenerima u omladinskom pogonu kao i s trenerom seniorske momčadi. Obavljeni su i pojedinačni razgovori sa svim igračima seniorske momčadi.

Analiza i sastanci s roditeljima
Nadalje, sukladno Planu i programu obveza je provesti analizu rada u školi nogometa što se trenutno provodi zajedno s voditeljem škole i trenerima. Jedna od stvari koju je potrebno provesti, kako bi analiza bila cjelovita, su i roditeljski sastanci sa roditeljima svih generacija/kategorija.

Stoga će se idućih dana održati roditeljski sastanci prema rasporedu koji će biti dogovoren i postavljen na klupsku web stranicu. Molimo roditelje da budu konstruktivni te da na sastancima iznesu svoje prijedloge za poboljšanje i unaprijeđenje rada kako u školi nogometa tako i u klubu općenito.

Revizija
UO je odlučio, sukladno Planu i programu rada (link-prilog) a koji je usvojila Skupština Kluba na sjednici održanoj 13.01.2017.g., pozvati i ovlaštenu revizorsku kuću čiji je zadatak utvrditi zakonitost poslovanja kao bi Kluba imao tzv. „Clean start“.
Prvi preliminarni rezultati temeljeni na uvidima u dokumente, izjavama nadležnih osoba i ugovorima o treniranju govore o sklopljenim „fiktivnim ugovorima“ te isplatama temeljem istih. Nadalje, uvidi su također pokazali kako se i nakon raskida pojedinih ugovora o treniranju te prestanku treniranja kategorije, bez pravne osnove, nastavile višemjesečne isplate sredstava.
Kada ovlaštena revizorska tvrtka završi posao članovi, prijatelji kluba te javnost biti će upoznati sa detaljima provedene revizije uključujući i postavljanje relevantnih dokumenata na web stranicu (ugovori, isplate, rezultati revizije, ...).

Nadalje, opetovano molimo sve članove, roditelje, navijače i prijatelje i sve dobronamjernike za razumijevanje i potporu kako bi se promijenio trend odlazaka djece koji traje posljednje dvije godine. Također vas sve molimo za kulturu dijaloga i ponašanja u svakoj prilici.

UO će poduzeti sve mjere kako bi naš klub, s još boljom infrastrukturom, bio mamac ne samo djeci iz našeg kvarta nego i šire i dalje. Naši prostori u budućnosti trebaju postati mjesto ugodnog druženja kako roditelja tako i djece ne samo našeg kluba nego i svih drugih koji u njima budu boravili.
UO će i nadalje redovito komunicirati i postavljati obavijesti o bitnim aktivnostima iznoseći činjenice potkrijepljene relevantnih dokumentima koji će biti dostupni na klupskoj stranici.

 

UO u nastavku na uvid stavlja doneseni Plan i program rada.

PLAN I PROGRAM RADA

Sukladno čl.28.Statuta ukratko predstavljamo glavne smjernice Plana i Programa buduće Uprave kluba.
Podsjećamo Vas na zadani okvir rada iz Statuta kluba; Poglavlje II; Ciljevi i djelatnost, čl.11-14.

Članak 11.
Područje djelovanja Kluba su sportske djelatnosti. Klub se može baviti i drugim aktivnostima s ciljem stvaranja prihoda potrebnih za ispunjavanje svojih ciljeva.
Ciljevi Kluba su:
- okupljanje građana, a osobito mladeži, radi bavljenja nogometnim sportom;
- razvoj, unaprjeđenje i promicanje nogometa;
- sudjelovanje u nogometnim natjecanjima;
- nogometna poduka igrača mlađih uzrasta;
- socijalizacija djece i mladeži;
- prevencija ovisnosti i nasilja među mladima.

Članak 12.
Djelatnosti kojima Klub ispunjava ciljeve iz članka 11. ovog Statuta su:
- sudjelovanje u svim natjecanjima određenog stupnja sa seniorskom momčadi i momčadima mlađih uzrasta;
- održavanje treninga i drugih oblika nogometne poduke i sportske pripreme;
- ostvarivanje stručno-pedagoških uvjeta sukladno Zakonu o sportu i propisima HNS-a i ZNS-a;
- suradnja sa školskim nogometnim društvima te praćenje rada i napretka učenika nadarenih za nogomet;
- upravljanje i održavanje nogometnog igrališta kao i drugih sportskih objekata na kojima obavlja svoje nogometne djelatnosti;
- vođenje registra članova;
- skrb o zdravlju svojih nogometaša, trenera i drugih nogometnih djelatnika;
- sudjelovati u radu ZNS-a i drugih organizacija kojih je Klub član;
- ukupnom aktivnosti Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom;
- bavljenje uslužnom i trgovačkom djelatnošću, sukladno zakonskim propisima;
- pripremanje i organiziranje prigodnih turnira i sportskih susreta;
- planiranje rada i razvitka nogometnog sporta;
- organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja;
- pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske odnosno državne reprezentacije;
- poduka i trening djece i mladeži;
- poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada;
- ukupnom aktivnosti Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom.

Članak 13.
Rad Kluba je javan, a javnost rada ostvaruje se:
- pravodobnim dostavljanjem materijala i dokumenata članovima i tijelima Kluba te drugim pozvanim zainteresiranim osobama;
- obavještavanjem tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja o održavanju sjednica;
- obavještavanjem javnosti o radu i poslovanju Kluba putem sredstava javnog priopćavanja i na tiskovnim konferencijama;
- na druge načine.

Temeljne smjernice Plana i programa rada očituju se u dva ključna segmenta te nekoliko pod-segmenata:

• Infrastrukturne aktivnosti:

- izgradnja Glavnog objekta s tribinom;
- nabava balona za zimske pripreme;
- opremanje trim-kabineta;
- opremanje kabineta za sportsku fizikalnu terapiju;
- stavljanje u punu funkciju trećeg igrališta;
- poboljšanje rasvjete na postojećim terenima;
- ugradnja odgovarajuće rasvjete na svim terenima;
- uređenje parkirališta uz pomoćno igralište;
- dovršetak uređenja okoliša u klupskom Kampu ...

• Organizacijske aktivnosti:

1.) Škola nogometa:
- kvalitetniji ustroj škole nogometa;
- bolje pozicioniranje škole nogometa;
- dobivanje dodatnog/ih profesionalnog/ih trenera;
- edukacije trenera;
- nagrađivanje trenera;
- pojačan individualni rad s djecom;
- edukacija djece;
- povećavanje broja djece ali i kvalitete rada;
- selekcije i doselekcije;
- stvaranje igrača za seniorski pogon;
- prijateljske utakmice;
- podizanje na višu razinu turnira u Klubu (Tironi i Spaolin);
- sudjelovanje na turnirima u RH i inozemstvu;
- kvalitetna suradnja sa školama i vrtićima;
- kvalitetna suradnja s drugim klubovima;
- uspostavljanje stalne suradnje sa nekom školom nogometa u inozemstvu (Španjolska, Austrija, Njemačka, Italija, ...);
- ostvarivanje stalne suradnje s nekim domaćim klubom/klubovima;
- organiziranje sudjelovanja djece u inozemnim kampovima;
- uspostavljanje bolje suradnje s predstavnicima Nogometnog saveza SAD-a glede osiguravanja stipendiranja pojedinih igrača na američkim sveučilištima.

2.) Seniorski pogon:
- povratak seniorske momčadi u III HNL Zapad;
- veći udjel igrača iz vlastitog pogona;
- ranije priključenje kvalitetnih igrača iz omladinskog pogona;
- davanje „prave“ prilike svojim igračima nakon završetka omladinskog staža ...

3.) Unutarnji ustroj kluba:
- definiranje djelokruga rada i obveza zaposlenika;
- odgovornost svih djelatnika;
- ustrojavanje i ažurno vođenje svih potrebnih evidencija;
- redovito financijsko izvješćivanje (mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje);
- uspostavljanje bolje komunikacije na relaciji roditelji-klub (treneri, voditelj škole, Uprava kluba te djelatnici kluba) ...

4.) Centar ženskog nogometa-HNS:
- analiza trenutne situacije s prijedlozima i rješenjima za poboljšanje i dizanje na višu razinu ...

5.) Klupski dužnosnici u tijelima ZNS-a i HNS-a:
- pozicioniranje klupskih dužnosnika u različite institucije

6.) Javnost djelovanja kluba:
- redovita izvješćivanja klupskih tijela;
- redovita izvješćivanja članova-roditelji i djeca;
- redovita izvješćivanja javnosti putem klupske web i facebook stranice;
- izvješćivanje javnosti putem konferencija za tisak i priopćenja za tisak;
- sudjelovanje djece u športskim emisijama;
- dani otvorenih vrata Kluba;
- obilježavanje značajnijih datuma Kluba ali i športskih obljetnica RH;
- organizirano gledanje utakmica u Kubu;
- potpuna transparentnost u radu kluba ...

7.) Klub u svojem okruženju:
- produbljivanje suradnje s lokalnom zajednicom;
- poboljšanje suradnje sa ZNS-om i HNS-om;
- bolja suradnja sa Sportskim savezom Grada Zagreba i Školskim sportskim savezom;
- suradnja sa Središnjim državnim uredom za šport i Hrvatskim olimpijskim odborom;
- bolja suradnja sa nadležnim gradskim tijelima (Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Gradski ured za opću upravu, ...);
- uspostavljanje suradnje sa znanstvenim institucijama poglavito sa Kineziološkim fakultetom te Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom;
- uvođenje novih modernih znanstvenih metoda u radu pojedinih segmenata kluba;
- iskorak prema gospodarskim subjektima iz okruženja glede zajedničkih programa i sponzorstava;
- bolja suradnja sa komunalnim poduzećima;
- uspostavljanje redovitih komunikacija sa prijateljima i članovima-navijačima;
- poboljšanje suradnje s drugim klubovima,

Potrebno je napraviti cjelovitu analizu stanja u svim segmentima:

- angažiranje revizorske kuće glede poslovanja;
- angažiranje po potrebi odvjetničkog ureda
- analiza stanja u školi nogometa
- analiza stanja u seniorskoj momčadi
- stanje Predstečajne nagodbe
- analiza svih eventualnih otvorenih stavki (eventualna dugovanja, tužbe, ..)

Nakon provedene cjelovite analize u svim segmentima, Uprava kluba će izvijestiti članove i prijatelje kluba o zatečenom stanju te poduzetim koracima.

 

Upravni odbor NK Špansko