YT Avenue - шаблон joomla Авто

Objava Uprave kluba

Poštovani članovi, roditelji, navijači i prijatelji Nogometnog kluba Špansko

Ovim putem izvješćujemo vas kako je Gradski ured za opću upravu Zagreba donio 11. listopada 2017. godine Rješenje po kojem su za zastupanje Kluba ovlašteni:

  • Tomo Novokmet, predsjednik NK Špansko;
  • Željko Samardžić, dopredsjednik NK Špansko i
  • Jure Šarić, dopredsjednik NK Špansko.

Spomenutom Rješenju prethodila je Izvanredna sjednica Skupštine kluba koja je održana 13.01.2017. godine i na kojoj su donesene nužne izmjene Statuta s obzirom na istek mandata svim klupskim tijelima u ožujku 2016. godine

Sjednici je bilo nazočno 30 od 45 članova uz potporu još nekoliko nenazočnih članova među kojima je i izabrani član Nadzornog odbora. Sve Odluke donesene su jednoglasno ili uz jedan suzdržani glas.

Upravni odbor Kluba održao je 15. siječnja 2017. godine sjednicu na kojoj je za tajnika Kluba izabrao g. Nadira Omeragića koji je ujedno i član UO.

Upravni odbor zahvaljuje svima na potpori tijekom proteklog vrlo mučnog razdoblja kada se pokušala u dva navrata „ukrasti“ demokracija.

Naime, održane su dvije Skupštine (14.12.2015. i 11.01.2017.) na koje nisu pozvani svi Aktivni članovi. Pravomoćnim drugostupanjskim Rješenjima Ministarstva uprave odbačene su obadvije spomenute Skupštine jer su održane bez potrebnog kvoruma za odlučivanje.

Upravni odbor planira tijekom slijedećeg razdoblja, sukladno čl. 13. i 17. Statuta, izvijestiti sve članove, klupska tijela i zainteresirane osobe o bitnim dokumentima, stavljajući ih na uvid na klupskoj stranici, koji su prethodili kako poništavanju dviju „nelegalnih“ Skupština tako i donošenju spomenutog Rješenja o zastupanju.

UO nadalje planira o svim aktivnostima redovito izvješćivati članove i prijatelje te javnost putem klupske i facebook stranice.

Nadalje, molimo sve članove, roditelje, navijače i prijatelje za strpljivost i potporu kako bi čim prije stabilizirali klub te u slijedećem razdoblju krenuli krupnim koracima naprijed. Stabiliziranje predmnijeva poduzimanje žurnih koraka kako bi se zaustavio odlazak djece te izbjeglo možebitno ispadanje pojedinih kategorija u omladinskom pogonu te nastavak dobrih rezultata i rada seniorske ekipe.

UO u nastavku na uvid stavlja doneseni Plan i program rada.

 

PLAN I PROGRAM RADA

Sukladno čl.28.Statuta ukratko predstavljamo glavne smjernice Plana i Programa buduće Uprave kluba.
Podsjećamo Vas na zadani okvir rada iz Statuta kluba; Poglavlje II; Ciljevi i djelatnost, čl.11-14.

Članak 11.
Područje djelovanja Kluba su sportske djelatnosti. Klub se može baviti i drugim aktivnostima s ciljem stvaranja prihoda potrebnih za ispunjavanje svojih ciljeva.
Ciljevi Kluba su:
- okupljanje građana, a osobito mladeži, radi bavljenja nogometnim sportom;
- razvoj, unaprjeđenje i promicanje nogometa;
- sudjelovanje u nogometnim natjecanjima;
- nogometna poduka igrača mlađih uzrasta;
- socijalizacija djece i mladeži;
- prevencija ovisnosti i nasilja među mladima.

Članak 12.
Djelatnosti kojima Klub ispunjava ciljeve iz članka 11. ovog Statuta su:
- sudjelovanje u svim natjecanjima određenog stupnja sa seniorskom momčadi i momčadima mlađih uzrasta;
- održavanje treninga i drugih oblika nogometne poduke i sportske pripreme;
- ostvarivanje stručno-pedagoških uvjeta sukladno Zakonu o sportu i propisima HNS-a i ZNS-a;
- suradnja sa školskim nogometnim društvima te praćenje rada i napretka učenika nadarenih za nogomet;
- upravljanje i održavanje nogometnog igrališta kao i drugih sportskih objekata na kojima obavlja svoje nogometne djelatnosti;
- vođenje registra članova;
- skrb o zdravlju svojih nogometaša, trenera i drugih nogometnih djelatnika;
- sudjelovati u radu ZNS-a i drugih organizacija kojih je Klub član;
- ukupnom aktivnosti Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom;
- bavljenje uslužnom i trgovačkom djelatnošću, sukladno zakonskim propisima;
- pripremanje i organiziranje prigodnih turnira i sportskih susreta;
- planiranje rada i razvitka nogometnog sporta;
- organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja;
- pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske odnosno državne reprezentacije;
- poduka i trening djece i mladeži;
- poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada;
- ukupnom aktivnosti Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom.

Članak 13.
Rad Kluba je javan, a javnost rada ostvaruje se:
- pravodobnim dostavljanjem materijala i dokumenata članovima i tijelima Kluba te drugim pozvanim zainteresiranim osobama;
- obavještavanjem tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja o održavanju sjednica;
- obavještavanjem javnosti o radu i poslovanju Kluba putem sredstava javnog priopćavanja i na tiskovnim konferencijama;
- na druge načine.

Temeljne smjernice Plana i programa rada očituju se u dva ključna segmenta te nekoliko pod-segmenata:

• Infrastrukturne aktivnosti:

- izgradnja Glavnog objekta s tribinom;
- nabava balona za zimske pripreme;
- opremanje trim-kabineta;
- opremanje kabineta za sportsku fizikalnu terapiju;
- stavljanje u punu funkciju trećeg igrališta;
- poboljšanje rasvjete na postojećim terenima;
- ugradnja odgovarajuće rasvjete na svim terenima;
- uređenje parkirališta uz pomoćno igralište;
- dovršetak uređenja okoliša u klupskom Kampu ...

• Organizacijske aktivnosti:

1.) Škola nogometa:
- kvalitetniji ustroj škole nogometa;
- bolje pozicioniranje škole nogometa;
- dobivanje dodatnog/ih profesionalnog/ih trenera;
- edukacije trenera;
- nagrađivanje trenera;
- pojačan individualni rad s djecom;
- edukacija djece;
- povećavanje broja djece ali i kvalitete rada;
- selekcije i doselekcije;
- stvaranje igrača za seniorski pogon;
- prijateljske utakmice;
- podizanje na višu razinu turnira u Klubu (Tironi i Spaolin);
- sudjelovanje na turnirima u RH i inozemstvu;
- kvalitetna suradnja sa školama i vrtićima;
- kvalitetna suradnja s drugim klubovima;
- uspostavljanje stalne suradnje sa nekom školom nogometa u inozemstvu (Španjolska, Austrija, Njemačka, Italija, ...);
- ostvarivanje stalne suradnje s nekim domaćim klubom/klubovima;
- organiziranje sudjelovanja djece u inozemnim kampovima;
- uspostavljanje bolje suradnje s predstavnicima Nogometnog saveza SAD-a glede osiguravanja stipendiranja pojedinih igrača na američkim sveučilištima.

2.) Seniorski pogon:
- povratak seniorske momčadi u III HNL Zapad;
- veći udjel igrača iz vlastitog pogona;
- ranije priključenje kvalitetnih igrača iz omladinskog pogona;
- davanje „prave“ prilike svojim igračima nakon završetka omladinskog staža ...

3.) Unutarnji ustroj kluba:
- definiranje djelokruga rada i obveza zaposlenika;
- odgovornost svih djelatnika;
- ustrojavanje i ažurno vođenje svih potrebnih evidencija;
- redovito financijsko izvješćivanje (mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje);
- uspostavljanje bolje komunikacije na relaciji roditelji-klub (treneri, voditelj škole, Uprava kluba te djelatnici kluba) ...

4.) Centar ženskog nogometa-HNS:
- analiza trenutne situacije s prijedlozima i rješenjima za poboljšanje i dizanje na višu razinu ...

5.) Klupski dužnosnici u tijelima ZNS-a i HNS-a:
- pozicioniranje klupskih dužnosnika u različite institucije

6.) Javnost djelovanja kluba:
- redovita izvješćivanja klupskih tijela;
- redovita izvješćivanja članova-roditelji i djeca;
- redovita izvješćivanja javnosti putem klupske web i facebook stranice;
- izvješćivanje javnosti putem konferencija za tisak i priopćenja za tisak;
- sudjelovanje djece u športskim emisijama;
- dani otvorenih vrata Kluba;
- obilježavanje značajnijih datuma Kluba ali i športskih obljetnica RH;
- organizirano gledanje utakmica u Kubu;
- potpuna transparentnost u radu kluba ...

7.) Klub u svojem okruženju:
- produbljivanje suradnje s lokalnom zajednicom;
- poboljšanje suradnje sa ZNS-om i HNS-om;
- bolja suradnja sa Sportskim savezom Grada Zagreba i Školskim sportskim savezom;
- suradnja sa Središnjim državnim uredom za šport i Hrvatskim olimpijskim odborom;
- bolja suradnja sa nadležnim gradskim tijelima (Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Gradski ured za opću upravu, ...);
- uspostavljanje suradnje sa znanstvenim institucijama poglavito sa Kineziološkim fakultetom te Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom;
- uvođenje novih modernih znanstvenih metoda u radu pojedinih segmenata kluba;
- iskorak prema gospodarskim subjektima iz okruženja glede zajedničkih programa i sponzorstava;
- bolja suradnja sa komunalnim poduzećima;
- uspostavljanje redovitih komunikacija sa prijateljima i članovima-navijačima;
- poboljšanje suradnje s drugim klubovima,

Potrebno je napraviti cjelovitu analizu stanja u svim segmentima:

- angažiranje revizorske kuće glede poslovanja;
- angažiranje po potrebi odvjetničkog ureda
- analiza stanja u školi nogometa
- analiza stanja u seniorskoj momčadi
- stanje Predstečajne nagodbe
- analiza svih eventualnih otvorenih stavki (eventualna dugovanja, tužbe, ..)

Nakon provedene cjelovite analize u svim segmentima, Uprava kluba će izvijestiti članove i prijatelje kluba o zatečenom stanju te poduzetim koracima.

 

 

Zahvaljujemo na potpori i veselimo se suradnji

Upravni odbor NK Špansko